Disclaimer

Deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. RESIDENTIE INTERIEUR betracht grote zorgvuldigheid bij het samenstellen van en het onderhoud van de informatie. Hoewel RESIDENTIE INTERIEUR bij de samenstelling van de op deze website verstrekte informatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht neemt, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie naar verloop van tijd en/of op het moment van raadplegen van de website is verouderd, niet meer volledig of niet meer juist is.

Het is mogelijk dat via deze site wordt verwezen naar, of dat via hyperlinks toegang wordt geboden tot, sites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. RESIDENTIE INTERIEUR heeft geen zeggenschap over deze websites en/of deze informatiebronnen. RESIDENTIE INTERIEUR staat niet garant voor de juistheid, volledigheid of de actualiteit van de informatie op deze websites en/of informatiebronnen

RESIDENTIE INTERIEUR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade als gevolg van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie die door middel van deze website wordt verstrekt of de gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van websites waar naar wordt verwezen. RESIDENTIE INTERIEUR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van de gepubliceerde talenten in al haar verschijningsvormen.

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder, teksten en foto’s worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciele prive doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van RESIDENTIE INTERIEUR.

Privacy statement

Bij bezoek aan deze website en ten behoeve van de dienstverlening van RESIDENTIE INTERIEUR kunnen wij persoonsgegevens van u verwerken. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens.

Door middel van dit Privacystatement wordt u geïnformeerd over de wijze waarop RESIDENTIE INTERIEUR bij een bezoek aan deze website en ten behoeve van zijn dienstverlening met uw persoonsgegevens omgaat. Daarnaast geeft dit Privacystatement inzicht in uw rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoongegevens. Indien de website hyperlinks bevat naar andere websites is RESIDENTIE INTERIEUR niet verantwoordelijk voor de manier waarop de verantwoordelijke van de desbetreffende websites persoonsgegevens verwerkt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door RESIDENTIE INTERIEUR verwerkt voor:

– Het aangaan van rechtsverhoudingen, waaronder aanbiedingen, offertes en het uitvoeren van overeenkomsten.

– Relatiebeheer.

Categorieën van persoonsgegevens

De volgende (persoons)gegevens kunnen voor de genoemde doeleinden worden verwerkt: Contact formulier, reactie formulier;

– naam organisatie

– achternaam

– voornaam

– geslacht

– adres

– telefoonnummers

– e-mailadres eigenaar

Herkomst van gegevens

De gegevens die door RESIDENTIE INTERIEUR worden verwerkt, worden verkregen van betrokkenen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

RESIDENTIE INTERIEUR verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, behoudens voorzover wet- en regelgeving hiertoe verplichten.

Inzage, correctie en recht van verzet

Degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt heeft het recht zich tot RESIDENTIE INTERIEUR te richten met een verzoek op inzage. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Het verzoek aan RESIDENTIE INTERIEUR om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming geeft aan welke wijzigingen moeten worden doorgevoerd.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die de door u bezochte webpagina automatisch opslaan op de harddisk van uw computer. De website van RESIDENTIE INTERIEUR maakt geen gebruik van cookies. Vragen / opt out Mocht u na het lezen van dit Privacystatement nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy, dan kunt u contact met ons opnemen via het e-mail adres: info@residentieinterieur.nl. Indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze diensten kunt u dit eveneens melden via het e-mail adres:info@residentieinterieur.nl. Tot slot Om te achterhalen door hoeveel bezoekers de website wordt bezocht en voor welke pagina’s de meeste belangstelling is, worden eveneens gegevens verwerkt. Deze gegevens worden op geaggregeerd niveau verwerkt, bevatten geen persoonsgegevens en zijn enkel en alleen bestemd voor statistische doeleinden.